Úvodné ustanovenia
Objednávka a dodávka tovaru

Kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru

Záruka, reklamácia

Zákaznícky servis

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú podmienky dodania tovaru uvedeného a bližšie špecifikovaného na stránke www.litex.sk (ďalej len „tovar“) a prostredníctvom spoločnosti LITEX, Tyršova 238, 570 01 Litomyšl, IČ: 16211871 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

1.2 Objednaním tovaru zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito OP a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Rovnako týmto zákazník súhlasí s možnosťou používania prostriedkov komunikácie na diaľku uvedenými v týchto OP.

2. Objednávka a dodávka tovaru

2.1 Zákazník si objednáva tovar, na základe riadne a úplne vyplnenej elektronickej objednávky uvedenej na stránke www.litex.sk. Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla Prevádzkovateľ o overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Potvrdená objednávka (alebo jej časť) zo strany Prevádzkovateľa je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar, platbu, prepravu, spôsob a termín doručenia.

2.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na stornovanie objednávky bez udania dovodu. O tejto skutočnosti bude následne zákazník informovaný administračným e-mailom.

2.3 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar sa viac nevyrába alebo nedodáva alebo ak došlo k výraznej zmene cien tovaru. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho. V prípade, že hodnota tovaru už bola uhradená, peniaze budú kupujúcemu bez zbytočného meškania vrátené.

2.4 Prevádzkovateľ zasiela objednaný tovar na adresu uvedenú v objednávke. Zákazník vyhlasuje, že adresa, ktorú uviedol ako adresu zaslania tovaru je jeho adresou na ktorú je oprávnený prijímať zásielky.

2.5 Prevádzkovateľ zasiela - expeduje tovar do 3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky, najneskor však do 30 dní. Prevádzkovateľ je oprávnený nedodať objednaný tovar v prípade ak sa v deň objednania tovaru tento tovar nenachádza na sklade.

2.6 Zákazník Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.

2.7 Prevádzkovateľ preberá riziko poškodenia tovaru počas prepravy. Prevzatím poškodenej zásielky zaniká právo na uznanie reklamácie podľa tohto bodu.

2.8 Zákazník je oprávnený v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru vrátiť tovar na adresu Prevádzkovateľa - LITEX.SK, P. O. Box 901, Detašované pracovisko - Sihoť, 911 01 Trenčín. Následne Prevádzkovateľ vráti zákazníkovi sumu vo výške uhradenej kúpnej ceny (bez príslušného poštovného a balného) výlučne na účet uvedený v objednávke resp. v sprievodnom liste s vrátenou zásielkou. Tovar musi byť zabalený tak, aby sa nepoškodil pri preprave.

2.9 Do momentu prevzatia tovaru zákazníkom, tovar zostáva vo vlastníctve Prevádzkovateľa.

2.10 Zákazník sa zaväzuje užívať tovar v súlade s návodom na používanie.

3. Kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru

3.1 Zákazník sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za tovar vo výške, ktorá bola zverejnená na www.litex.sk v deň objednania tovaru zákazníkom a ktorá je zároveň uvedená na faktúre dodanej spolu s faktúrou navýšenú o náklady na dodanie.

4. Záruka, reklamácia

4.1 Zákazník je oprávnený reklamovať dodaný tovar v lehote 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia zákazníkom na adrese uvedenej v záhlaví týchto OP. Počas tejto doby Prevádzkovateľ všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstráni bezplatne. V prípade ak odstránenie závady nie je vzhľadom na povahu chyby, závady alebo nedostatku možné, zákazník má nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy a následné vrátenie kúpnej ceny.

4.2 Záruka sa nevzťahuje na chyby, závady, nedostatky a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku používania, opotrebenia, nesprávneho používania alebo nesprávneho ošetrovania tovaru zo strany zákazníka.

Informácie môžu byť oznámené listom, e-mailom na adrese litex@litexshop.com alebo reklamačným protokolom, ktorý je možné stiahnuť tu: Reklamačný protokol LITEX.pdf

5. Zákaznícky servis

5.1 V prípade objednávok, dotazov, pripomienok a reklamácií sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

Tel: 949 160 683 (Po - Pia, 8 - 17 hod.)
E-mail: litex@litex.sk

LITEX.SK
P. O. Box 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín

Doba dodania

V prípade tovaru, ktorý máme na sklade, do 3 pracovných dní.

V prípade tovaru, ktorý sa dokončuje vo výrobe je doba dodania 2 týždne.

 

Spȏsob dopravy a platobné metódy

POŠTOVNÉ ZDARMA pri objednávke nad 50 €

 

A) Kuriérna služba UPS

Cena za dopravu pri platbe dobierkou je 3,50 €.

Zásielka je doručená prostredníctvom kuriérskej spoločnosti UPS (Slovak Parcel Service). Túto dopravu odporúčame hlavne zákazníkom z väčších miest, ideálne riešenie pre doručenie tovaru do zamestnania. Tovar je doručený do 2 pracovných dní od expedovania zásielky.

Pri využití tohto spôsobu dopravy je nutné zadať telefónne číslo, na ktorom ste zastihnuteľný.

 

B) Slovenská pošta

Poštovné pri platbe dobierkou je 3,50 €.

Tovar je doručený do 3 pracovných dní od expedovania zásielky. V prípade, že vás doručovateľ na uvedenej adrese nezastihne, bude zásielka uložená na príslušnej pošte a do schránky vám bude vložená informácie o uložení zásielky. Na pošte bude balíček uložený maximálne 15 dní.

 

6. Ochrana osobných údajov - GDPR

6.1. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracování osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len : ,,GDPR“) je LITEX (ďalej len: ,,správca“)

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo idetifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, idetifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 

6.2. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získla na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše idetifikačné číslo a kontaktné údaje a údaje nezbytné pre plnenie zmluvy.

 

6.3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b)
 • oprávnený záujem správca na poskytovanie priamého marketingu (najmä pre zasielanie obchodných sdělení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f)
 • Váš súhlas so spracováním pre účely poskytovania priameho marketingu (najma pre zasielanie obchodných sdělení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR vo spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačné společnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplívajúcich zo smluvného vztahu medzi Vami a správcom; při objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, přezvisko a adresa, email a telefon), poskytnutie osobných údajov je nutným požadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správca plniť.
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

 

6.4. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplívajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahocv.
 • po dobu , než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu.

 

6.5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správca)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodanie tovaru /služieb/ realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúci služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zaisťujúce marketingové služby.

 

6.6. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spravovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 2 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správca uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďajej máte právo podať sťažnosť na Úradu pre ochranu osobných údajov v prípadě, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

6.7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Správca prijal technická opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

6.8. Záverečné ustanovenie

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu přijímáte.